کوچه گلسار

کوچه گلسار

امشب بیرون کار داشتم و پیاده رفتم، خیابونا انگار که مثل این چند سال اخیر نبودن، بلکه مثل زمان کودکیم و وقتی که راه میوفتادم […]